FILMS RELATED TO BAO AND VIKTOR AMBARTSUMIAN


2019

BAO, by Iranian TV (Siavash Saffarianpour et al.), Sep 2019
Հայաստանի ճամփեքով. Բյուրական, by Public TV, Duration 18:25, 01.06.2019
Հիմնաքարը. Բյուրական, by Public TV (2nd World War, etc.), Duration 30:14, 05.02.2019
Viktor Ambartsumian, by Artak Avetyan, on DVD


2018

BAO, by Gishyan foundation (video clip)
Վիկտոր Համբարձումյան. կյանքի դրվագներ, by Shoghakat TV, Duration 39:21, 07.10.2018
Հայորդիներ. Վ. Համբարձումյան, by Ararat TV (by Avag Harutyunyan, հաղորդման հյուր` Արեգ Միքայելյան), Duration 27:59, 04.04.2018
Փ/Ֆ «Մեծ աստղը. Վիկտոր Համբարձումյան», by Cultural TV of Armenia, Duration 12:08, 26.03.2018
BAO, by Yerkir Media (Mkhitar Nazaryan), Duration , 2018


2017

Փ/ֆ «Տիեզերք տիեզերքում․ Վիկտոր Համբարձումյան», by H1 TV (խաղարկային), Duration 46:42, 12.11.2017
BAO, by Geographic TV, Duration , 2017, on DVD


2013

Հավերժության ճանապարհին․․․, by ??? (Վիկտոր Համբարձումյանի ծննդյան 100-ամյակին, by Ara Nakhshkaryan), Duration 45:25, 11.08.2013
BAO (NAS RA Institutes), by Narine Sahakyan, 201?


2008

Viktor Ambartsumian, by Yuri Karapetyan, Duration , 2008, on DVD


1998

Envoy of the Stars (Viktor Ambartsumian), by , Duration , 1998, on video tape, digitized on DVD


1985

Spiral (Պարուրագիծ, about BAO), Yuri Karapetyan, Duration , 1985, on film, digitized on DVD


1965

BAO, by Arman Manaryan, Duration , 1965, on film, digitized on DVD


Address: 0213, Byurakan, Aragatzotn Province, Republic of Armenia
Tel: (+374-91) 195901
Email: observ@bao.sci.am

Copyright © 2017-2019, Byurakan Astrophysical Observatory