NAS  RA  BYURAKAN  ASTROPHYSICAL  OBSERVATORY  AFTER  V. A.  AMBARTSUMIAN  (NATIONAL  VALUE)

ՀՀ  ԳԱԱ  Վ․ Հ․  ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆԻ  ԱՆՎԱՆ  ԲՅՈՒՐԱԿԱՆԻ  ԱՍՏՂԱԴԻՏԱՐԱՆ  (ԱԶԳԱՅԻՆ  ԱՐԺԵՔ)

ՀԱՅ  ENG


Dr. YEGHIKYAN, Ararat G.
Head of the department of Astrochemistry, Astrobiology and Exoplanets, leading research associate
Lecturer at Department of Astrophysics, Yerevan State University (YSU)

Born 17.06.1955 in Alaverdi, Armenia
Graduated from the Yerevan State University (YSU), Department of Astrophysics (1978)
Works at BAO in 1978-1981 and since 1998
Ph.D. degree (1988)
Doctor of Sciences (2020)

Member of the Intrenational Astronomical Union (IAU), BAO Scientific Council

E-mail: ayarayeg@gmail.com
ԵՂԻԿՅԱՆ Արարատ Գևորգի, ֆմգդ
Աստղաքիմիա, աստղակենսաբանություն և արտարեգակնային մոլորակներ բաժնի վարիչ, առաջատար գիտաշխատող
Երևանի պետական համալսարանի աստղաֆիզիկայի ամբիոնի դասախոս

Ծնվել է՝ 17.06.1955, Ալավերդի, ՀՀ
Ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի աստղաֆիզիկայի բաժինը (1978)
Աշխատում է ԲԱ-ում 1978-1981 և սկսած 1979թ․
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու (1988)
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր (2020)

Անդամակցություն՝ Միջազգային աստղագիտական միություն (ՄԱՄ), ԲԱ գիտական խորհուրդ

Էլ․ փոստ՝ ayarayeg@gmail.com

Research fields: ISM, heliosphere and astrospheres, astrochemistry, astrobiology, biomarkers on exoplanets, ices and PAH in active galaxies

Participation in projects: ANSEF grant (2012), SCS Thematic grant (2016-2018), Ambartsumian research grant (2019-2020)

Participation in Meetings & Schools: IAU Symp. 155 (1993); IAU Symp. 180 (1997); IAU Symp. 197 (1999); I Euro-Workshop (21-23 May, 2001, Frascati, Italy); 27th GA of the EGS (Nice, April 2002); AG 2002 (Berlin, 23-28 Sept., 2002); AG 2003 (Freiburg,15-20 Sept. 2003); 35th COSPAR Scientific Assembly (Paris, July 20-24, 2005); “Evolution of cosmic objects through their physical activity” conference devoted to the centenary of Prof. V. Ambartsumian (16-18 September 2008, Byurakan, Armenia); “Relation of Astronomy to other Sciences, Culture and Society” international conference (7-10 October 2014 in Byurakan); International Symposium dedicated to the 50th anniversary of the Markarian Survey and the 10th anniversary of the Armenian Virtual Observatory (5-8 October 2015, Byurakan); Armenian-Iranian Astronomical Workshop (13-16 October 2015 in Byurakan); “Non-Stable Universe: Energetic Resources, Activity Phenomena and Evolutionary Processes” international conference dedicated to the 70th anniversary of BAO (19-23 September 2016 in Byurakan); “Instability phenomena and evolution of the Universe” international conference dedicated to V.A. Ambartsumian's 110th anniversary (Byurakan, Sept. 17-21 2018); “Active galaxies and quasars” international conference dedicated to M.A. Arakelian's 70th anniversary (Byurakan, 9-10 Sept. 2019)

Teaching Activities: YPU, 1980-1996; YSU 1994-1999; 2008-

Publications: papers in refereed journals and papers in proceedings of meetings

10 recent papers in refereed journals

Հետազոտության թեմաները՝ միջաստղային միջավայր, արեգակնային և աստղային մթնոլորտներ, աստղաքիմիա, աստղակենսաբանություն, կենսանշաններ արտարեգակնային մոլորակների վրա, պոլիցիկլիկ արոմատային ածխաջրածիններ և սառույցներ ակտիվ գալակտիկաներում

Մասնակցություն նախագծերին՝ ԳԿՀԱՀ դրամաշնորհ (2012), ԳՊԿ թեմատիկ դրամաշնորհ (2016-2018), Համբարձումյանական գիտահետազոտական դրամաշնորհ (2019-2020)

Մասնակցություն գիտաժողովներին և դպրոցներին՝ ՄԱՄ գիտաժողով 155 (1993); ՄԱՄ գիտաժողով 180 (1997); ՄԱՄ գիտաժողով 197 (1999); I Եվրո-աշխատաժողով (21-23 մայիսի, 2001, Իտալիա); EGS-ի 27-րդ գլխավոր համագումար (Նիցա, ապրիլ 2002); AG 2002 (Բեռլին, 23-28 սեպ․ 2002); AG 2003 (Ֆրայբուրգ, 15-20 սեպ. 2003); 35-րդ COSPAR գիտական համագումար (Փարիզ, հուլիս 20-24, 2005); «Տիեզերական օբյեկտների էվոլյուցիան նրանց ֆիզիկական ակտիվության միջոցով» գիտաժողով նվիրված Վ․ Համբարձումյանի 100 ամյակին (16-18 սեպտեմբերի 2008, Բյուրական, Հայաստան); «Աստղագիտության կապն այլ գիտությունների, մշակույթի և հասարակության հետ» միջազգային գիտաժողով (7-10 հոկտեմբերի 2014, Բյուրական); միջազգային գիտաժողով նվիրված Մարգարյանի շրջահայության 50-րդ և ՀԱԸ 10-րդ տարեդարձին (5-8 հոկտեմբերի 2015, Բյուրական); Հայ-Իրանական աստղագիտական աշխատաժողով (13-16 հոկտեմբերի 2015, Բյուրական); «Անկայուն Տիեզերք՝ էներգետիկ ռեսուրսներ, ակտիվության երևույթներ և էվոլյուցիոն պրոցոսներ» միջազգային գիտաժողով նվիրված ԲԱ 70 ամյակին (19-23 սեպտեմբերի 2016, Բյուրական); «Անկայուն երևույթներ և Տիեզերքի էվոլյուցիան» միջազգային գիտաժողով նվիրված Վ․ Հ․ Համբարձումյանի 110 ամյակին (Բյուրական, սեպտեմբերի 17-21 2018); «Ակտիվ գալակտիկաներ և քվազարներ» միջազգային գիտաժողով նվիրված Մ․ Ա․ Առաքելյանի 70 ամյակին (Բյուրական, 9-10 սեպտեմբերի 2019)

Մանկավարժական փորձ՝ ԵՃՀ, 1980-1996; ԵՊՀ, 1994-1999; 2008-

Հոդվածներ՝ հոդված գրախոսվող ամսագրերում և հոդված գիտաժողովի նյութերի ժողովածուներում

Վերջին 10 աշխատանքները գրախոսվող ամսագրերում


0213, Byurakan, Aragatzotn Province, Republic of Armenia ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, Բյուրական, 0213
(+374-91) 195901
observ@bao.sci.am


National Academy of Sciences of RAՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
Science Committee of RAՀՀ գիտության կոմիտե
Viktor Ambartsumian International PrizeՎիկտոր Համբարձումյանի անվան միջազգային մրցանակ
International Astronomical UnionՄիջազգային աստղագիտական միություն
IAU Office of Astronomy for DevelopmentՄԱՄ աստղագիտությունը զարգացման համար գրասենյակ
   

© Byurakan Astrophysical Observatory© Բյուրականի աստղադիտարան